Типовой договор

Договір  купівлі-продажу № _____

 

м. Київ                                                                                                                                               "  ___  "  ___________ 20___ р. 

 

ТОВ «Холит Дейта Системс», що іменується далі ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі директора Хохлова Юрія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку,  і ____________________,  в особі директора ___________________________________,  діючого на підставі Статуту, іменоване далі ПОКУПЕЦЬ, з іншого боку, а разом іменовані - Сторони,  уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставляти ПОКУПЦЕВІ продукцію, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується приймати продукцію і своєчасно оплачувати її на умовах цього Договору в асортименті і кількості згідно специфікації №1 (Додаток №1), що являється невід'ємною частиною договору.

1.2. Перелік і кількість замовлених Покупцем виробів і комплектуючих, вказуються  у специфікації, що є невід'ємною частиною цього Договору (додаток 1).

1.3. Термін дії договору встановлюється з ____  ____________ 20__ р. по ____  ____________ 20__ р.

 

2. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Якість продукції, яка поставляється, повинна відповідати стандартам і технічній документації виробника продукції.

2.2. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен по можливості засвідчувати якість продукції, що поставляється, копією сертифікату якості від виробника.

 

3.  ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

3.1. Гарантійний термін експлуатації на продукцію, що поставляється, складає 12 місяців з моменту отримання її ПОКУПЦЕМ згідно дати  на товарній накладній. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує працездатність продукції відповідно до її технічних характеристик упродовж  усього гарантійного терміну експлуатації, окрім випадків псування, пов'язаних з недотриманням умов зберігання і порушення умов експлуатації.

3.2. Приймання товару по кількості і якості здійснюється ПОКУПЦЕМ при отриманні на складі ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

4. КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ

4.1. Продукція поставляється в оригінальній упаковці і в комплектності, визначуваній виробником продукції.

4.2. Перевірка комплектності продукції і упаковка здійснюється ПОКУПЦЕМ у момент її отримання на складі ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

5. ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

5.1. Продукція має бути поставлена ПОКУПЦЕВІ не пізніше за термін, вказаний в рахунку-фактурі (Додаток №2), який є невід'ємною частиною цього договору. Про дату готовності продукції до відвантаження ПОСТАЧАЛЬНИК повідомляє ПОКУПЦЯ факсом, або по електронній пошті або іншим зручним для обох сторін способом, а ПОКУПЕЦЬ після отримання такого повідомлення зобов'язаний забезпечити вивезення продукції не пізніше  за 3 дні з моменту повідомлення або, у разі потреби, погоджувати з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ іншу дату її отримання.

5.2. Умови постачання – самовивіз  ПОКУПЦЕМ зі складу ПОСТАЧАЛЬНИКА. Продукція поставляється на умовах EXW (у відповідності з Правилами тлумачення торгових термінів Incoterms в редакції 2000 г.).

 

 

6. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

6.1. Вартість продукції, що поставляється, вказана в рахунку-фактурі (Додаток №2), що є невід'ємною частиною цього договору.

6.2. Сторони сплачують податок на прибуток на загальних підставах.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Розрахунки за продукцію робляться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА згідно виставленим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунків-фактур факсом або по електронній пошті.

7.2. Оплата за договором робиться шляхом переказу грошових коштів - 100 % вартостей товару, згідно рахунку ПОСТАЧАЛЬНИКА,  впродовж трьох банківських днів з моменту отримання рахунку від ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

8. ТАРА І УПАКОВКА

8.1. Продукція має бути затарена і упакована ПОСТАЧАЛЬНИКОМ так, щоб виключити псування або знищення її з причин незадовільної упаковки на період постачання і прийняття продукції ПОКУПЦЕМ.

 

9. ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦІЇ

9.1. Право власності на продукцію переходить до ПОКУПЦЯ після підписання товарної накладної при отриманні продукції із складу ПОСТАЧАЛЬНИКА.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Сторони за договором несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору  відповідно до чинного законодавства України.

10.2. ПОКУПЕЦЬ за цим Договором несе наступну відповідальність: за прострочення платежу виплачує ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми платежу за кожен день прострочення.

10.3. ПОСТАЧАЛЬНИК за прострочення постачання або недопостачання продукції виплачує ПОКУПЦЕВІ неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості продукції, що недопостачає, за кожен день прострочення,  але не більше 10% від вартості товару. Пеня не виплачується у разі порушення ПОКУПЦЕМ умов п.7.2 цього Договору.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, до яких відносяться : стихійні лиха, пожежі, будь-які військові дії, страйки, зміни законодавства, які повністю або частково роблять неможливим виконання зобов'язань, нші обставини, які виникли і діяли незалежно від волі сторін, і які сторона не могла усунути доступними засобами. Наявність вищезгаданих обставин підтверджується довідкою виданою Торгово-промисловою палатою. У разі існування вказаних вище обставин - термін виконання зобов'язань збільшується на термін дії цих обставин. Сторони звільняються від виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили діють більше 90 календарних днів.

11.2. Про неможливість  виконання замовлення ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний негайно сповістити ПОКУПЦЯ письмово.

 

12. РІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 12.1. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути за даною угодою, Сторони прагнутимуть врегулювати шляхом переговорів.

12.2. У тому випадку, якщо Сторони не прийдуть до згоди шляхом переговорів, обов'язковим є досудовий порядок врегулювання суперечки, яка  здійснюється шляхом напряму претензії відповідно до чинного законодавства.

12.3. Усі спори між сторонами, по яких не було досягнуто згоду, дозволяються відповідно до законодавства в Господарському суді за місцем розташування ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

13. ЗМІНА УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

13.1. Умови цього Договору можуть бути змінені по взаємній згоді сторін з обов'язковим складанням письмового документу.

13.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами і діє  до остаточного його  виконання.

14.2. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

 

5.  РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПОКУПЕЦЬ

 

  ПОСТАЧАЛЬНИК

 

 

______________________________________________

 

______________________________________________

 

______________________________________________

 

   ТОВ "Холит Дейта Системс"

   03056, м. Київ, вул. Ярмолы, 4. б.65

   р/р 26003108304001 в АТ

   "КБ "ЭКСПОБАНК" м. Києва

   МФО 322294 ЗКПО 16282845

 

 

 

_________________________________________

 

 

__________________ _____________

 

 

   Директор  ТОВ «Холит Дейта Системс»

 

 

    ______________ Ю.В. Хохлов

 

 

 


 

 

 

Додаток №1

До Договору №____

від "___"___________20__ р.

 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

на постачання науково-технічної продукції

 

 

Найменування Позначення

Ціна (за 1 шт.

з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.)
1        
2        
3        
4        
5        

 

 

ВІД ПОКУПЦЯ

ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА

 

 

______________________________

 

 

______________ _______________

 

 

Директор ТОВ «Холит Дейта Системс»

 

 

 

______________ Ю.В. Хохлов